Kurikulum yang digunakan Prodi PBA STAIN Bengkalis adalah kurikulum berbasis KKNI

SEMESTER I
NAS-1801 Pancasila 2
NAS-1803 Bahasa Indonesia 2
INS-1813 Bahasa Inggris 2
TKG-1805 Pendidikan Komputer 2
PBA-1802 Muqaddimah al-`Ulum at-Tarbiyah 2
PBA-1807 `Ilmu Ashwat 2
PBA-1813 Maharah Istima` li al-Fahmi wa Diqqatihi 2
PBA-1816 Maharah Kalam li Hiwar Yaumy 2
PBA-1824 Maharah Qira’ah li Nushus Ittishaliyah 2
PBA-1831 Maharah Kitabah li Qawa`id Imla`iyah 2

SEMESTER II
NAS-1802 Kewarganegaraan 2
INS-1805 Teknik Penulisan Karya Ilmiah 2
INS-1814 Study English Text 2
PBA-1801 Adab al-`Alim wa al-Muta`allim 2
PBA-1811 `Ilmu Sharf Ishtilahiy 2
PBA-1814 Maharah Istima` at-Tahlily 2
PBA-1817 Maharah Kalam li Hiwar Muwajjah 2
PBA-1819 `Ilmu Nahwi Nadzhariy 2
PBA-1825 Maharah Qira’ah li Fahmi al-Maqru’ 2
PBA-1832 Maharah Kitabah Kalimah wa Jumlah 2

SEMESTER III
INS-1804 Budaya Melayu 4
INS-1806 Ulumul Qur`an 2
INS-1807 Ulumul Hadis 2
PBA-1806 Tathwir Manahij Ta`lim al-Lughah al-`Arabiyah 2
PBA-1812 `Ilmu Sharf Lughawiy 2
PBA-1818 Maharah Kalam li Munazharah 2
PBA-1820 `Ilmu Nahwi Thathbiqiy 2
PBA-1822 `Ilmu Ma`aniy 3
PBA-1826 Maharah Qira’ah Naqdiyah 2
MP MK PILIHAN 1 3

SEMESTER IV
INS-1808 Filsafat Ilmu 2
INS-1810 Metodologi Studi Islam 2
INS-1816 Psikologi Umum 2
TKG-1803 Filsafat Pendidikan Islam 2
TKG-1804 Administrasi dan Supervisi Pendidikan 2
PBA-1808 Tiqnulujiya Ta`lim al-Lughah al-`Arabiyah 2
PBA-1815 Maharah Istima` an-Naqdiy 2
PBA-1821 an-Nahwu fi al-Qur’an wa al-Hadist 2
PBA-1823 `Ilmu al-Bayan wa al-Badi` 4
PBA-1828 Nazhariyah Tarjamah Tahririyah 2
PBA-1833 Maharah Kitabah li Bahst `Ilmiy 2

SEMESTER V
INS-1809 Ilmu Mantik dan Logika 2
INS-1817 Fikih dan Praktik Ibadah 2
TKG-1802 Tafsir dan Hadis Tarbawi 2
PBA-1804 Wasail Ta`lim al-Lughah al-`Arabiyah 2
PBA-1805 Tashmim Ta`lim al-Lughah al-`Arabiyah 2
PBA-1809 Ilmu al-Lughah al-Ijtima’iyah wa an-Nafsiyah 2
PBA-1810 Manahij Bahst al-Lughawy 4
PBA-1827 `Ilmu Dilalah 2
PBA-1829 Tarjamah Tahririyah 2
PBA-1835 Thariqah Ta`lim al-Lughah al-`Arabiyah 2
PBA-1837 Taqwim Tarbawi wa Ikhtibarat Lughawiyah 2

SEMESTER VI
INS-1815 Teknik Fasilitasi 2
TKG-1801 Statistik Pendidikan 4
PBA-1803 Micro Teaching 2
PBA-1830 Tarjamah Fauriyah 2
PBA-1834 Asalib Tadris al-Lughah al-Arabiyah 2
PBA-1836 Takhtith Ta`lim al-Lughah al-`Arabiyah 2
MP MK PILIHAN 2 3
MP MK PILIHAN 3 3

SEMESTER VII
INS-1802 KKN 4
INS-1803 PPL 4

SEMESTER VIII
INS-1801 Skripsi 6

MATA KULIAH PILIHAN
MP-181501 Tafsir Qur’an al-Lughawi* 3
MP-181502 Bahasa Arab `Amiyah* 3
MP-181503 Kaligrafi Arab dan Desain Grafis 3
MP-181504 al-‘Arabiyah lil Aghradh al-Khashshah 3
MP-181505 Bimbingan Konseling 3
MP-181506 I’rab al-Qur`an 3